Przeglądy budowlane art.62 Kąty Wrocławskie

Przeprowadzamy przeglądy budowlane zgodnie z art. 62 Prawa budowlanego, w tym głównie przeglądy gazowe oraz przeglądy Zone (przegląd kominiarski i inwentaryzacja budynku). Usługi te świadczymy w mieście Kąty Wrocławskie oraz wielu innych miastach, położonych na terenie województwa dolnośląskiego.

Kontrolę stanu technicznego całego budynku oraz zamontowanych w nim instalacji powinno się przeprowadzać regularnie. Celem wykonywanych badań jest zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców danej nieruchomości, a także całego środowiska. Regularne przeglądy pozwalają zminimalizować ryzyko wystąpienia awarii oraz ilość szkodliwych zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery.

kominy na dachu

Przeglądy gazowe art.62 Kąty Wrocławskie – Kiedy należy je wykonywać?

Dokładny zakres oraz regularność wykonywania przeglądów budowlanych, w tym także przeglądów gazowych opisuje art. 62 Prawa Budowlanego. Zgodnie z jego zapisami właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany zlecić upoważnionym ku temu osobom sprawdzenie stanu technicznego budynku co najmniej raz w roku. Wówczas kontroli poddawane są:

 • elementy budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu;
 • instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska;
 • instalacje gazowe oraz przewody kominowe (przeglądy gazowe art.62).

Ponadto, co pięć lat powinno się zlecić wykonanie tzw. przeglądu ogólnobudowlanego, podczas którego weryfikowany jest stan techniczny obiektu budowlanego oraz jego przydatność do użytkowania. Oceniana jest również jego estetyka oraz otoczenie. Kontrola ta powinna obejmować także badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej, stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.


Gaz

gazArt. 62. ustawy Prawo budowlane [1] stawia wymóg okresowej (co najmniej raz w roku) kontroli stanu technicznego instalacji gazowej

 

Przeglądy gazowe budynków kontra przepisy

Popularność instalacji gazowych w budynkach w Polsce nie maleje – są one obecne zarówno w obiektach mieszkalnych, jak i przemysłowych. Ich właściciele lub zarządcy zobowiązani są do przeprowadzania regularnych przeglądów, które mają na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa mieszkańcom oraz użytkownikom budynków. W artykule podpowiadamy, co na ten temat mówią przepisy prawa.

 

Rodzaje instalacji gazowej w budynkach

Należy rozpocząć od stwierdzenia, że istnieje kilka rodzajów instalacji gazowych, które na co dzień wykorzystywane są w budynkach. Różnią się one od siebie przede wszystkim zastosowaniem – mogą służyć bowiem do ogrzewania pomieszczeń, podgrzewania wody, czy też stanowić element kuchenki. Ponadto instalacje gazowe dzielą się ze względu na sposób dystrybucji do budynku, z tego względu wyróżnia się instalacje wykorzystujące gaz ziemny oraz instalacje z LPG, czyli z gazem płynnym. Większą popularnością cieszą się pierwsze z nich, a to ze względu na wygodę eksploatacji, która obejmuje wyłącznie konieczność podłączenia do sieci gazowej zapewniającej stały dostęp do paliwa.
Przepisy prawa dotyczące specyfikacji instalacji gazowych są bardzo restrykcyjne, a obejmują m.in. montaż (w niektórych przypadkach konieczne jest uzyskanie pozwolenia na jego przeprowadzenie), konieczność przeprowadzania prób szczelności, a także regularnych przeglądów.

 

Przeglądy gazowe a przepisy prawa

Za kontrolę instalacji gazowych zawsze odpowiada właściciel lub zarządca budynku. To jego obowiązkiem jest pilnowanie terminów oraz zlecanie przeglądów. Mogą one zostać przeprowadzone wyłącznie przez wykwalifikowanych specjalistów, którzy dysponują uprawnieniami budowlanymi o specjalności instalacyjnej lub uprawnieniami na podstawie przepisów o energetyce i dozorze technicznym.

Przegląd instalacji gazowej powinien być wykonywany raz na rok – podczas badania sprawdzane są wszystkie elementy – ze szczególnym uwzględnieniem tych, które są podatne na usterki czy awarie. Ponadto prawo budowlane narzuca na właścicieli i zarządców budynków obowiązek przeprowadzania tzw. przeglądów budowlanych 5-letnich, podczas których sprawdzany jest stan całego obiektu, a także wszystkich instalacji, które się w nim znajdują.

Przeprowadzone kontrole powinny zakończyć się sporządzeniem specjalnego protokołu, w którym musi znaleźć się data, miejsce i zakres wykonanego przeglądu. Zignorowanie przepisów prawnych dotyczących regularnego badania instalacji gazowych może mieć bardzo przykre i poważne konsekwencje prawne, a przede wszystkim – może stanowić zagrożenie dla użytkowników oraz mieszkańców budynku.

 

Okresowe przeglądy instalacji gazowych

W ramach przeprowadzonych kontroli dokonujemy sprawdzenia:

 • części instalacji na poziomie piwnic
 • pionów i poziomów gazowych
 • dostępu do zaworów i kurków
 • przejść przewodów przez zewnętrzne ściany budynków
 • szczelności połączeń gwintowanych i kurków
 • stężenia gazu we wnękach na gazomierze
 • szczelności połączeń i stanu gazomierza
 • stanu aparatów gazowych w lokalach, prawidłowości ich działania i przebiegu procesu spalania (pomiar tlenku węgla)
 • stanu elastycznych połączeń

Kominiarze pracują dla ZONE

zoneW czasie wykonywanie czynności kominiarskich – przeglądów przewodów kominowych – kominiarze wypełniają ankiety w elektronicznym  formularzu inwentaryzacyjnym dla ZONE.
Dotychczas kominiarze zinwentaryzowali około 3 000 budynków.

Obecnie system informatyczny (aplikacja mobilna i webowa) projektu ZONE „Zintegrowany system wsparcia polityk i programów Ograniczenia Niskiej Emisji” jest gminach.  
System stworzony przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przy udziale partnerów państwowych instytutów badawczych – Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Instytut Ochrony Środowiska, Instytut Łączności.

Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.  Trwają prace dla przyjęcia tego systemu dla inwentaryzacji instalacji spalania paliw o mocy poniżej 1 MW w całym kraju.


Narzędzie to umożliwi wspieranie i poprawę efektywności różnych szczebli administracji rządowej i samorządowej mających na celu ograniczanie niskiej emisji.


Nierozerwalną częścią jest Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB). To tam trafiają informacje na temat źródeł ciepła, które są pozyskiwane z deklaracji przedstawianych przez właścicieli lub zarządców budynków. Efektem tych działań ma być poprawa jakość powietrza w Polsce.

Dzięki działaniu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w ramach ZONE samorządy w Polsce na bieżąco otrzymują dane na temat tego, czym są ogrzewane domy na ich terenie. W przypadku dużej liczby kopciuchów gmina będzie mogła zaplanować efektywne działania zmierzające do zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza. Do takich działań można zaliczyć m.in. pozyskiwanie dotacji na termomodernizację budynków czy wymianę w nich źródeł ciepła.
Zintegrowany System Ograniczania Niskiej Emisji ZONE


ZONE ma dostarczyć optymalnych danych, które pozwolą oszacować stan powietrza w Polsce. To umożliwi wdrożenie w całym kraju kompleksowych rozwiązań proekologicznych oraz kształtowanie krótko i długofalowej polityki niskoemisyjnej. Celem ZONE ma być:

 • wsparcie procesów pozyskiwania środków publicznych na wymianę/likwidację źródeł ciepła lub termomodernizację budynków;
 • poprawa wydajności i ujednolicenie standardów w zakresie monitoringu środowiska i kontroli budynków, w których eksploatowane są źródła ciepła na poziomie centralnym.

Co zyskają właściciele domów?

 • Wszystkie informacje o naszym domu będą zgromadzone w jednym miejscu. Nowa funkcjonalność pozwoli zamówić przez internet np. przegląd kominiarski, który zresztą jest obowiązkiem każdego właściciela domu. Dodatkowo dostępny będzie jednolity protokół z przeglądu, z ustandaryzowanymi danymi.
 • Z kolei na podstawie przeprowadzonych inwentaryzacji budynku i przeglądów kominiarskich będziemy mogli wygenerować i pobrać dokument uproszczonego audytu energetycznego, który jest niezbędny np. we wnioskowaniu o przyznanie dofinansowania na termomodernizację nieruchomości.

Czy kontrola domu jest obowiązkowa?

 • Kontrola domu nie jest obowiązkowa, musimy wyrazić na nią zgodę. Możemy więc przeprowadzić kontrolę domu na zamówienie i umówić wizytę urzędnika. Informacji na temat domu oraz jego kontroli nie da się uzyskać bez kontaktu z właścicielem lub wglądu do posiadanej przez niego dokumentacji projektowej. Dlatego urzędnicy będą umawiać się na wizytę w domu. Usługę dotyczącą kontroli domu będzie można zamówić także on-line.

Przegląd kominiarski w ramach systemu ZONE

 • W ramach systemu ZONE będzie można umówić wizytę kominiarza, który oceni stan instalacji i systemu kominowego. To jeden z obowiązków właścicieli domów służący poprawie bezpieczeństwa. Informacje o dokonanych przeglądach kominiarskich zostaną również umieszczone w systemie.

 

Roczny przegląd budowlany (ZONE)

W ramach przeprowadzonych kontroli dokonujemy sprawdzenia:

 • Sprawdzenie stanu technicznego elementów budynków narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, których uszkodzenia mogą powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa osób, środowiska i konstrukcji budynku,
 • Instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, Instalacji gazowych oraz przewodów kominowych ( dymowych, spalinowych i wentylacyjnych ).

W czasie wykonywanie czynności kominiarskich – przeglądów przewodów kominowych – kominiarze wypełniają ankiety w elektronicznym formularzu inwentaryzacyjnym dla ZONE.


Przegląd kominiarski – kto, kiedy i jak powinien go wykonać?

Przeprowadzanie kontroli kominiarskich nie może być traktowane jako zbędny wydatek w budżecie. Chodzi przecież o zapewnienie bezpieczeństwa – Twojego, jak i Twoich bliskich. Prawidłowo działający system kominowy jest niezbędny, by zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza i odprowadzić z niego szkodliwe związki, takie jak dwutlenek węgla.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Przegląd kominiarski – jak często należy go przeprowadzać?
 • Jak wygląda kontrola kominiarska?
 • Jakie sankcje grożą za brak przeglądów kominowych?
 • Kominiarz musi mieć uprawnienia
 • Ile kosztuje przegląd kominiarski?

 

PRZEGLĄD KOMINIARSKI – JAK CZĘSTO NALEŻY GO PRZEPROWADZAĆ?

Jeśli jesteś właścicielem lub zarządcą nieruchomości, ciąży na Tobie obowiązek przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego przewodów kominowych. Mówi o tym wprost art. 62 ustawy prawo budowlane. Obowiązujące obecnie przepisy wskazują, że przeglądy kominiarskie należy przeprowadzać co najmniej raz do roku. Jeśli jednak nieruchomość ogrzewana jest paliwem stałym (np. węglem), to wówczas czyszczenie przewodów kominowych powinno odbywać się cztery razy do roku. Nieco rzadziej, bo tylko 2 razy do roku, taki przegląd powinien odbywać się w przypadku nieruchomości ogrzewanych paliwem ciekłym (jakim jest np. olej opałowy). 
Trzeba jednak pamiętać, że czyszczenie kominów to nie tylko kwestia przepisów, ale przede wszystkim bezpieczeństwa. Z tego powodu przeglądy kominiarskie w domu jednorodzinnym lub mieszkaniu należy przeprowadzać niezwłocznie po wystąpieniu takich problemów, jak parujące okna czy grzyb na ścianach.

 

JAK WYGLĄDA KONTROLA KOMINIARSKA?

Przegląd kominiarski to złożony proces. Obejmuje on badanie techniczne przewodów kominowych, zarówno tych służących do odprowadzania dymu, jak i wentylacji. Kominiarz sprawdza również drożność i szczelność komina. Jego obowiązkiem jest także przeczyszczenie i udrożnienie przewodów kominowych. Jeśli wykryje jakiekolwiek nieprawidłowości, przedstawia działania, jakie należy podjąć, by zwiększyć bezpieczeństwo lokatorów danej nieruchomości. Zwieńczeniem takiego badania jest protokół kominiarski, który powinien podpisać zarówno kominiarz, jak i właściciel lub zarządca nieruchomości.
Przepisy prawa budowlanego wskazują też, jak powinien wyglądać odbiór kominiarski domu. Oprócz opisanych wyżej czynności, jego celem jest także sprawdzenie innych wymogów kominiarskich, takich jak zgodność materiałów, atestów i aprobat technicznych. Kominiarz weryfikuje również, czy instalacje kominowe zostały wykonane zgodnie z projektem. Jeśli zaś stwierdzi, że któryś z przewodów jest niedrożny, właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek jego naprawy.

 

JAKIE SANKCJE GROŻĄ ZA BRAK PRZEGLĄDÓW KOMINOWYCH?

Za brak przeprowadzenia kontroli kominiarskiej, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego może ukarać Cię mandatem nawet w wysokości 500 zł. Co więcej, do nieruchomości z niedrożnymi przewodami kominowymi może zostać odcięty dopływ gazu. Warto również wspomnieć o konsekwencjach związanych z ubezpieczeniem nieruchomości. Brak dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie obowiązkowego przeglądu kominiarskiego w terminie, może skutkować odrzuceniem przez ubezpieczyciela wniosku o wypłatę odszkodowania np. z tytułu pożaru.

 

KOMINIARZ MUSI MIEĆ UPRAWNIENIA

Przepisy ustawy prawo budowlane wskazują też, kto może sprawdzać kominy w nieruchomości. Przeglądu mogą dokonywać jedynie osoby, które posiadają tytuł mistrza kominiarskiego oraz mają odpowiednie uprawnienia budowlane. Jak wynika z powyższego, kontroli kominiarskiej nie można przeprowadzić samodzielnie, jeżeli nie posiada się stosownych uprawnień, a także odpowiedniego doświadczenia i umiejętności. Tylko profesjonalny kominiarz jest w stanie zagwarantować, że kontrola przeprowadzona została w sposób rzetelny i prawidłowy, zaś stan instalacji dymowych, spalinowych i wentylacyjnych nie zagraża bezpieczeństwu mieszkańców nieruchomości.

 

ILE KOSZTUJE PRZEGLĄD KOMINIARSKI?

Trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, jaka jest cena przeglądu kominiarskiego. Jej zakres jest bowiem zróżnicowany i zależy nie tylko od rodzaju nieruchomości, ale również jej lokalizacji. Z pewnością większy wydatek czeka właścicieli domów jednorodzinnych, gdyż przeglądy instalacji w mieszkaniach są nieco tańsze. W mniejszych miejscowościach za sprawdzenie stanu technicznego i przeczyszczenie przewodów kominowych trzeba będzie zapłacić ok. 50 zł. W większych miastach ta cena może być nawet dwukrotnie wyższa. Koszt przeglądu kominiarskiego będzie wyższy, jeśli obejmuje on również badanie szczelności komina. Wówczas cena za całość może wynieść nawet 180 zł. Z podobnym kosztem trzeba się liczyć za udrożnienie przewodu czy wydanie opinii kominiarskiej.

 

Okresowa kontrola przewodów kominowych.

W ramach przeprowadzonych kontroli dokonujemy sprawdzenia:

 • Ogólne sprawdzenie drożności przewodów kominowych do najniżej położonego urządzenia do wylotu przewodu (bez podania wymiarów),
 • Sprawdzenie stanu technicznego głowic i nasad kominowych,
 • Sprawdzenie ciągu kominowego (bez podania wartości) , z opisaniem ogólnych przyczyn niestabilnego , słabego ciągu , lub zaniku ciągu kominowego(np. nadmierna szczelność lokalu , niewłaściwa efektywna długość przewodu itp.),
 • Sprawdzenie czy pomieszczenia sanitarne , oraz pomieszczenia w których zainstalowano urządzenia gazowe – posiadają właściwą wentylację wywiewną i nawiewną,
 • Sprawdzenie czy nie występują uszkodzenia : a) przewodów kominowych b) kanałów czopuchów , rur łączących i łączników c) włazów , drzwiczek kominowych , rewizyjnych , ław kominiarskich d) innych elementów urządzeń kominowych,
 • Sprawdzenie czy odbywa się okresowe czyszczenie przewodów kominowych : dymowych , spalinowych i wentylacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów , oraz sprawdzenie stanu zanieczyszczeń przewodów kominowych,
 • Sprawdzenie czy istnieje dogodny dostęp do czyszczenia przewodów kominowych , kanałów , czopuchów , rur i nasad , a także otworów do wybierania zanieczyszczeń,
 • Sprawdzenie czy są składowane materiały łatwopalne na strychach , przez które przechodzą przewody kominowe,
 • Sprawdzenie czy nie występują inne nieprawidłowości lub usterki w budowie przewodów kominowych.
rozne-loga-02
rozne-loga-01
rozne-loga-03
rozne-loga-04
rozne-loga-05
rozne-loga-06