Bezpieczeństwo użytkowania kominów i wentylacji

Każdy budynek, który został oddany do użytkowania, bez względu na jego przeznaczenie, musi zapewniać komfort eksploatacji. W zależności od rodzaju obiektu, jego funkcji oraz wyposażenia instalacyjnego, budynek musi spełniać poszczególne wymagania, zapewniające bezpieczeństwo przebywania w nim. Jednym z najważniejszych czynników jest prawidłowe funkcjonowanie przewodów kominowych, spalinowych, dymowych i wentylacyjnych.

srebrny komin na dachu budynku

Wykonany projekt instalacji kominowej danego budynku, jej montaż oraz późniejsza eksploatacja ma znaczący wpływ na funkcjonowanie m.in. ogrzewania piecowego, kuchenki, piecyka gazowego, kotłów grzewczych i wielu innych urządzeń. Z kolei odpowiednio dobrany, zamontowany i użytkowany system wentylacji wpływa na poprawność odprowadzania z budynku zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia osób w nim przebywających.

Zaprojektowanie i wykonanie wszystkich tych elementów budynku nie należy do najprostszych zadań. Regulacje prawne, normy i opracowania inżynierskie opisują wiele możliwych rozwiązań wymiany powietrza w budynku czy odprowadzania z niego produktów spalania, uwzględniając zasady ich wykonania i użytkowania. Uczestnicy procesu budowlanego oraz osoby odpowiedzialne za budynek, czyli projektant, wykonawca i właściciel lub zarządca budynku powinny wybrać najlepsze z dostępnych rozwiązań technologicznych i montażowych, które będzie zapewniało zarówno komfort, jak i bezpieczeństwo użytkowania. Ponadto obowiązkiem właściciela budynku jest stałe nadzorowanie stanu technicznego wykonanych instalacji, poprzez regularne zlecanie wykonania kontroli osobom posiadającym specjalistyczne uprawnienia do ich przeprowadzania – kominiarzom.

 

Czy do ubezpieczenia domu potrzebny jest kominiarz?

Jak odnoszą się do przeglądów kominiarskich towarzystwa ubezpieczeniowe? Na poniższych przykładach widać wyraźnie, że towarzystwa w zasadzie są zgodne co do konieczności dokonywania przeglądów kominiarskich, a jeśli zostaną poczynione zaniedbania w tej materii, to w razie szkody odszkodowanie przepada.

Przegląd kominiarski w polisie mieszkaniowej – przykłady

Proama

Wyłączone z odpowiedzialności są sytuacje, w których brak jest bieżącej konserwacji, czyli m. in. okresowych przeglądów przewodów kominowych udokumentowanych paragonem, rachunkiem lub protokołem.

Generali

Ubezpieczony ma obowiązek utrzymania i użytkowania mienia w sposób prawidłowy, zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym i przepisami przeciwpożarowymi.

Inter Polska

Obowiązkiem ubezpieczonego jest konserwacja przewodów kominowych i urządzeń gazowych; dokonywanie przeglądów instalacji kominowych udokumentowanych paragonem, rachunkiem lub protokołem.

Ergo Hestia

Obowiązkiem ubezpieczonego jest przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych.

Link4

Wśród wyłączeń odpowiedzialności obecne jest naruszenie prawa budowlanego i przepisów przeciwpożarowych.

Źródło: opracowanie własne na podstawie OWU.

Czasami ubezpieczyciel bardzo precyzyjnie opisuje sytuację, wspominając np. o konieczności pisemnego potwierdzenia przeglądu, a w innym przypadku traktuje ten temat ogólnikowo. Dla ubezpieczonych wnioski z wszystkich tych zapisów są jednak takie same – brak przeglądów kominiarskich może poskutkować wstrzymaniem wypłaty rekompensaty.

 

Zasady bezpiecznego użytkowania przewodów kominowych

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) łącznie ze wcześniej wydaną ustawą z dnia 07 lipca 1994 roku „Prawo Budowlane” oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów regulują miedzy innymi zasady użytkowania i konserwacji przewodów kominowych.

W myśl powyższych przepisów właściciel – zarządca i użytkownik budynku są zobowiązani do zapewnienia bezpiecznego użytkowania urządzeń ogrzewczych i kominowych. W tym celu należy zapewnić, aby w obowiązujących terminach odbywały się:

  1. Konserwacja – czyszczenie przewodów kominowych przez osobę posiadająca odpowiednie kwalifikacje – czeladnika kominiarskiego w budynkach mieszkalnych obowiązuje niżej przedstawiona częstotliwość czyszczeń. Podstawą prawną czyszczenia przewodów kominowych jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych. Czas, okres czyszczenia przewodów kominowych, w których odbywa się proces spalania (usuwanie zanieczyszczeń).
    - Przewody dymowe – od palenisk opalanych paliwem stałym co najmniej raz na 3 miesiące.
    - Przewody spalinowe – od palenisk opalanych paliwem płynnym lub gazowym co najmniej raz na 6 miesięcy.
    - Przewody wentylacyjne – co najmniej raz w roku.
  2. Kontrole okresowe sprawności technicznej dokonywane przez osobę posiadającą kwalifikacje mistrza kominiarskiego – 1 raz w roku,
  3. Przed oddaniem do użytku, po przeróbce lub zmianie podłączeń przewody kominowe należy poddać do kontroli przez osobę posiadającą kwalifikacje mistrza kominiarskiego.

Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników budynków i osób trzecich ustawodawca za nieprzestrzeganie powyższych zasad przewiduje sankcje karne określone w Kodeksie Wykroczeń Art. 82 § 1 „Kto nieostrożnie obchodzi się z ogniem lub wykracza przeciwko przepisom dotyczącym zapobiegania i zwalczania pożarów, a w szczególności :..ust 2 utrudnia okresowe czyszczenie komina lub nie dokonuje bez zwłoki naprawy uszkodzeń komina i wszelkich przewodów domowych ..., podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.” Wykroczeniem takim może być np. niedopuszczenie kominiarza do przeprowadzenia czynności. Ponadto Prawo budowlane określa w art. 93 „Kto: ... 8/ nie dokonuje kontroli obiektu budowlanego, naruszając przepis art.62, podlega karze grzywny.