Powietrze do grzewczych urządzeń gazowych

W mieszkaniach i domach, w których są zainstalowane urządzenia grzewcze zasilane gazem (kotły jedno- i dwufunkcyjne, przepływowe ogrzewacze wody), konieczne jest rygorystyczne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa ich użytkowania. Ponieważ urządzenia te zużywają w czasie pracy tlen, muszą mieć zapewniony stały dopływ odpowiedniej ilości powietrza. Konieczne jest także sprawne usuwanie spalin i właściwa wentylacja pomieszczeń.

Zbyt mała ilość powietrza niezbędnego do procesu spalania oraz niesprawny komin i wentylacja, mogą stać się przyczyną powstania tlenku węgla i przedostania się go do pomieszczenia. Ten bezwonny gaz jest bardzo groźny dla zdrowia i życia.

mężczyzna z tabletem podczas pracy

Ile wynosi odpowiednia ilość powietrza dostarczana do grzewczych urządzeń gazowych?

Ilość powietrza, jaką należy doprowadzić do pomieszczenia, w którym zainstalowano kocioł można określić następująco:

VP = VLmin × VGZ × l [m3/h]

gdzie:

VP - ilość powietrza potrzebna dla prawidłowego przebiegu procesu spalania.

VLmin - minimalna ilość powietrza potrzebna do spalenia 1 m3 gazu, by jako produkty spalania powstały tylko CO2, H2O, SO2 i N2. Dla gazu ziemnego VLmin = 9,91 m3/ m3.

l - współczynnik nadmiaru powietrza. W praktyce nie można osiągnąć całkowitego spalenia, dostarczając teoretycznie potrzebną ilość powietrza, gdyż taka obróbka paliwa, by wszystkie jego cząsteczki otrzymały niezbędną ilość powietrza jest prawie niemożliwa. Z tego względu w praktyce procesu spalania pracuje się z nadmiarem powietrza. Jednak wraz ze wzrostem ilości powietrza dostarczanego do procesu spalania spada temperatura płomieni. Rośnie zatem temperatura spalin, a tym samym wzrastają straty odlotowe. Dlatego też współczynnik nadmiaru powietrza należy utrzymywać na możliwie niskim poziomie. Przyjęto l = 1,2.

VGZ - maksymalne zużycie gazu. Do obliczeń przyjęto, że maksymalne zużycie gazu wynosi 2,50 m3/h. Jest to wartość najczęściej spotykana dla obecnie stosowanych kotłów gazowych o mocy 25 kW. Jeżeli zużycie gazu będzie się różnić od przyjętej, do obliczeń należy odpowiednio przeliczyć zapotrzebowanie powietrza do spalania.

Uwzględniając powyższe, otrzymujemy:

VP = 9,91 × 2,50 × 1,2 = 29,73 m3/h

Przyjęto ilość powietrza niezbędną do prawidłowego przebiegu procesu spalania jako 30 m3/h.

 

Jak dostarczyć odpowiednią ilość powietrza do kotłowni?

W celu dostarczenia odpowiedniej ilości powietrza do kotłowni należy zadbać o właściwą wentylację grawitacyjną pomieszczenia wykonaną jako nawiewno-wywiewną.

Wentylacja nawiewna powinna być wykonana w postaci kanału zetowego niezamykanego, którego powierzchnia przekroju poprzecznego nie może wynosić mniej niż 200cm2. Otwór kanału powinien być umieszczony na ścianie w dolnej części pomieszczenia. Dolna krawędź otworu nie może znajdować się wyżej niż 30 cm nad podłogą. Zadaniem tego otworu jest doprowadzenie do kotłowni powietrza z zewnątrz.

Wentylacja wywiewna powinna być wykonana w postaci kanału wentylacyjnego wyprowadzonego powyżej dachu. Otwór kanału znajdujący się w kotłowni musi być umieszczony jak najbliżej sufitu. Powierzchnia jego przekroju powinna być równa połowie powierzchni otworu nawiewnego, ale nie mniejsza niż 14 x 14 cm2. Zadaniem otworu wentylacji wywiewnej jest odprowadzenie powietrza z kotłowni.